http://www.youtube.com/watch?v=N69xLrqeifM (second half)

Shelton Varsity vs. Amity- September 25, 2013

 http://www.youtube.com/watch?v=5XXYRAm8xKE ( first half)
 

 http://www.youtube.com/watch?v=KrSj7bWUBlI (second half)

Shelton Varsity vs. Daniel Hand- September 27, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=2bIgr0mcmZE  (first half)
http://www.youtube.com/watch?v=OMFAtOL4zAU (second half)


Shelton Varsity vs Cheshire- October 2, 2013


http://www.youtube.com/watch?v=3dNZn1xbkQc (first half)

http://www.youtube.com/watch?v=r0iGtxbKwq8 (second half)


Shelton Varsity vs. Sheehan- October 9, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=61QQ4osiPfE (first half)
http://www.youtube.com/watch?v=L0WrjvFoJpM (second half)